Principper for Et sundt frokostmåltid i dagtilbud i Stevns Kommune

Iht. dagtilbudslovens §17 med varslede ændringer (aftale af 27. januar 2010 mellem forligspartierne) – er følgende principper gældende for Stevns Kommunes dagtilbud:
 
 1. Alle dagtilbud følger samme regelsæt. Det vil sige, at der er ingen undtagelse for skovbørnehaver. Ligeledes er der ingen dagtilbud i Stevns Kommune, der defineres som dagtilbud i ”socialt belastede områder”
   
 2. Alle dagtilbud skal overholde de til enhver tid gældende officielle anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Informationer vedr. anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk
   
 3. Alle dagtilbud fastsætter egen kostpolitik ud fra Stevns Kommune overordnede kostpolitik. Det skal fremgå af den lokale kostpolitik, hvorledes dagtilbuddet sikrer, at alle børn får et ”sundt frokostmåltid”
   
 4. Alle dagtilbud får som udgangspunkt anretterkøkkener. Det vil sige, at det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid typisk vil bestå af kold mad med grønt og frugt, plus enkelte lune retter 1-2 gange om ugen.
   
 5. Følgende ressourcemodel vil ligge til grund for tilberedningen af frokostmåltidet:
  - Alle dagtilbud tildeles ressourcer til ansættelse af køkkenpersonale – grundtimetal 1 time pr. dag (dækker de første 60 børn) + 0,5 t pr. dag for hver påbegyndt 40 børn
   
 6. Køkkenpersonalet skal have den lovmæssige uddannelse og varetage hygiejnekontrollen iht gældende lovgivning og Fødevarestyrelsens anvisninger.
   
 7. Forældregruppen i det enkelte dagtilbud skal i foråret på lige årstal meddele Skole & institutionschefen, hvorvidt man vil fravælge det kommunale tilbud eller om man ønsker at benytte sig af det.
   
 8. Hvis forældregruppen i det enkelte dagtilbud beslutter at tilrettelægge en ”forældrearrangeret ordning” skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem de forældre, der står for ordningen og områdelederen om hvorledes den daglige egenkontrol gennemføres, således at gældende lovgivning vedr. hygiejne overholdes. Ligeledes skal der fremlægges dokumentation for at de personer, der står for tilberedningen af frokostmåltidet besidder den fornødne uddannelse.
  Administrationen af en forældrearrangeret ordning varetages udelukkende af forældrene.
   
 9. I de dagtilbud, hvor der besluttes, at der skal være en frokostordning, kan Forvaltningen i helt ekstraordinære situationer træffe beslutning om, at forældre kan medbringe barnets kost mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, hvor det vurderes, at dagtilbuddet ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid
   
 10. Den kommunale ordning vil efter den valgte finansieringsmodel i 2013 koste 300 kr. pr måned pr barn. Der tages forbehold for evt. mindre prisreguleringer i forbindelse med fastlæggelse af taksterne ved budgetforhandlingerne.